Bardzo Młoda Kultura

Rok 2024 – ruszamy ze spotkaniami informacyjnymi!

11 marca zapraszamy do Jasielskiego Domu Kultury, a 10 kwietnia do Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli na spotkania informacyjne dotyczące programu Bardzo Młoda Kultura. Początek obu spotkań o godzinie 13:00.

Opis zadania:
Program Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 jest realizowany w całej Polsce przez 11 operatorów w następujących województwach: lubelskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Operatorzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym. Centrum Kulturalne w Przemyślu znalazło się wśród beneficjentów zadania i jest operatorem w województwie podkarpackim. Instytucją nadrzędną i koordynatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Podkarpackie.

Cel programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

 • rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze;
 • wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności;
 • wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot w celu zachowania ciągłości w przekazie kodu kulturowego pomiędzy pokoleniami;
 • rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

Adresaci BMK:

 • instytucje kultury i edukacji;
 • placówki samorządowe;
 • stowarzyszenia, kluby, towarzystwa, koła (w tym także Koła Gospodyń Wiejskich);
 • fundacje, grupy NGO;
 • związki wyznaniowe, parafie;
 • ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym także specjalne oraz prowadzone przez osoby duchowne);
 • instytucje przyrodnicze i ochrony środowiska;
 • muzea, izby pamięci.

Dofinansowanie obejmuje następujące działania w ramach Programu BMK:

 • spotkania informacyjno – sieciujące (w wybranych miejscowościach województwa tak, aby ułatwić wszystkim adresatom dostęp do informacji), odbędą się w marcu i kwietniu 2024,
 • warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, od kwietnia do października 2024,
 • realizacja projektów przez partnerów lokalnych wyłonionych we wcześniejszym konkursie, mających na celu rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze,
  Regulamin Konkursu otwartego na partnerstwa lokalne będzie ogłoszony w kwietniu, Partnerzy, którzy przejdą przez konkurs oraz przeprowadzą diagnozę potrzeb młodzieży związanych z uczestnictwem w kulturze, będą realizować inicjatywy lokalne – realizacja przewidziana jest od lipca do października 2024.
  Partnerstwa są dowolne, np. parafia z domem kultury lub koło gospodyń ze szkołą czy stowarzyszenie z parkiem krajobrazowym. Istotne jest zaangażowanie młodzieży i jej współtworzenie działań związanych z kulturą,
 • Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk (w siedzibie operatora lub partnerów); zaproszone będą podmioty, które zrealizowały najciekawsze projekty – przełom października/listopada 2024,
 • wydawnictwa podsumowujące każdy rok Programu BMK na Podkarpaciu.
Biała plansza, na górze flaga oraz godło Polski. Poniżej napisy: Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury.
Bardzo Młoda Kultura
Dofinansowanie 600 000,00 zł; całkowita wartość 1 113 000,00 zł
Skip to content